4.3 - Posílení přirozených funkcí krajiny

Typy podporovaných projektů a aktivit

Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury

Podporovaná opatření

 • opatření na zprůchodnění migračních bariér pro vybrané druhy živočichů, a to zejména na významných tahových cestách obojživelníků, míst, kde dochází k úhynu kriticky a silně ohrožených druhů apod.,
 • výstavba nových rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření,
 • zvýšení účinnosti stávajících rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření,
 • odstranění migračních překážek na vodních tocích,
 • instalace opatření k usměrnění nebo přemístění ryb a na vodu vázaných obratlovců podporující jejich poproudou migraci,
 • obnova konektivity vodního toku s nivními biotopy apod.

Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur

Podporovaná opatření

 • zpracování plánu ÚSES; plán ÚSES musí být zpracován dle Metodiky vymezování územního systému ekologické stability,
 • založení biocenter a biokoridorů ÚSES zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES realizace interakčních prvků podporujících ÚSES, liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, větrolamy, břehové porosty, remízy),
 • založení nebo obnova krajinného prvku,zásahy posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků,
 • obnova historické cestní sítě s nezpevněným povrchem a její doprovodnou vegetaci umožňující pěší průchod krajinou,
 • vytváření a obnova vodních prvků v krajině s ekostabilizační a retenční funkcí (např. tůní, mokřadů, rybníků a malých vodních nádrží apod.) včetně nepravidelně zatápěných území (např. lužní lesy).

Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů.

Podporovaná opatření

 • vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně kapacitních, tvarově a hloubkově pestrých) zahrnující eventuální odstranění dřívějších nevhodných úprav (opevnění dna a břehů, ohrázování, příčných překážek) a to včetně navazujících říčních ramen při respektování přístupů ochrany území před povodněmi,
 • podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy v delším časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních úprav, zejména:
 • zajištění dostatečně širokého pásu nivy pro přirozený vývoj koryta vodního toku,
 • vytváření a obnova prvků posilující druhovou biodiverzitu vodních a na vodu vázaných organismů,
 • terénní úpravy koryta (dna) a břehů včetně pomístných zásahů umožňujících proces renaturace vodního toku apod.

Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000.

Podporovaná opatření

 • dosadby a podsadby dřevin přirozené druhové skladby včetně zajištění ochrany a nezbytné následné péče,
 • výsadby dřevin přirozené druhové skladby nad rámec minimálního podílu MZD při obnově porostů, včetně zajištění ochrany,
 • rekonstrukce porostů s vnášením dřevin přirozené druhové skladby,
 • provedení výchovného zásahu (prořezávky, probírky do 40, probírky 40 +) se zachováním příznivého počtu dřevin přirozené druhové skladby, zlepšení jejich konkurenční schopnosti v porostu a zajištění přirozené prostorové skladby porostu,
 • vnos stanovištně vhodných keřů do porostních plášťů.

Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu.

Podporovaná opatření

 • podpora opatření zamezující vodní erozi
 • plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů, …),
 • stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy, …),
 • preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů, …).
 • podpora opatření zamezující větrné erozi
 • obnova či zakládání větrolamů

 

Máte zájem o zajištění dotace? Kontaktujte nás!

 

Výzvy

12. výzva

 • stav: Příjem žádostí ukončen
 • začátek příjmu žádostí: 14. 08. 2015
 • ukončení příjmu žádostí: 14. 10. 2015
 • přiložené soubory:
  text 12 výzvy (velikost: 87.58 kB)

13. výzva

 • stav: Příjem žádostí ukončen
 • začátek příjmu žádostí: 14. 08. 2015
 • ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2016
 • přiložené soubory:
  text 13. výzvy (velikost: 85.28 kB)

14. výzva

 • stav: Příjem žádostí ukončen
 • začátek příjmu žádostí: 14. 08. 2015
 • ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2016
 • přiložené soubory:
  text 14. výzvy (velikost: 83.33 kB)

29. výzva

 • stav: Příjem žádostí ukončen
 • začátek příjmu žádostí: 08. 04. 2016
 • ukončení příjmu žádostí: 30. 06. 2016
 • přiložené soubory:
  text 29. výzvy (velikost: 436.19 kB)

50. výzva

 • stav: probíhá příjem žádostí
 • začátek příjmu žádostí: 09. 01. 2017
 • ukončení příjmu žádostí: 31. 07. 2017
 • přiložené soubory:
  Text 50. výzvy (velikost: 280.68 kB)

51. výzva

 • stav: probíhá příjem žádostí
 • začátek příjmu žádostí: 09. 01. 2017
 • ukončení příjmu žádostí: 31. 07. 2017
 • přiložené soubory:
  Text 51. výzvy (velikost: 325.95 kB)

55. výzva

 • stav: probíhá příjem žádostí
 • začátek příjmu žádostí: 01. 02. 2017
 • ukončení příjmu žádostí: 31. 03. 2017
 • přiložené soubory:
  Text 55. výzvy (velikost: 620.98 kB)

52. výzva

 • stav: probíhá příjem žádostí
 • začátek příjmu žádostí: 03. 04. 2017
 • ukončení příjmu žádostí: 03. 04. 2018
 • přiložené soubory:
  Text 52. výzvy (velikost: 301.09 kB)

88. výzva

 • stav: probíhá příjem žádostí
 • začátek příjmu žádostí: 16. 01. 2017
 • ukončení příjmu žádostí: 02. 01. 2020
 • přiložené soubory:
  Text 88. výzvy (velikost: 307.74 kB)

32. výzva

 • stav: Příjem žádostí ukončen
 • začátek příjmu žádostí: 15. 08. 2016
 • ukončení příjmu žádostí: 17. 10. 2016
 • přiložené soubory:
  Text 32. výzvy (velikost: 480.65 kB)

59. výzva

 • stav: probíhá příjem žádostí
 • začátek příjmu žádostí: 15. 06. 2017
 • ukončení příjmu žádostí: 15. 09. 2017
 • přiložené soubory:
  Text 59. výzvy (velikost: 454.14 kB)
Zobrazit všechny výzvy