4.4 - Zlepšení kvality prostředí v sídlech

Typy podporovaných projektů a aktivit

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

Podporovaná opatření

Zakládání / obnova funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch:

 • zakládání ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů), tj. liniové, skupinové i solitérní výsadby, zatravněné plochy včetně druhově bohatých trávníků, apod. a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
 • obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků veřejné zeleně (revitalizační zásahy, ošetření stromů, doplnění stávající výsadby),
 • realizace přírodě blízkých opatření ke zpomalení odtoku a retenci srážkové vody jako součást zakládání a obnovy ploch a prvků zeleně.

Obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod.) spočívající ve vytvoření vodních a mokřadních biotopů prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí.

 

Máte zájem o zajištění dotace? Kontaktujte nás!

Výzvy

15. výzva

 • stav: Příjem žádostí ukončen
 • začátek příjmu žádostí: 14. 08. 2015
 • ukončení příjmu žádostí: 14. 10. 2015
 • přiložené soubory:
  text 15. výzvy (velikost: 84.29 kB)

30. výzva

 • stav: Příjem žádostí ukončen
 • začátek příjmu žádostí: 30. 03. 2016
 • ukončení příjmu žádostí: 31. 05. 2016
 • přiložené soubory:
  text 30. výzvy (velikost: 317.83 kB)

56. výzva

 • stav: probíhá příjem žádostí
 • začátek příjmu žádostí: 01. 02. 2017
 • ukončení příjmu žádostí: 31. 03. 2017
 • přiložené soubory:
  Text 56. výzvy (velikost: 324.38 kB)

33. výzva

 • stav: Příjem žádostí ukončen
 • začátek příjmu žádostí: 15. 08. 2016
 • ukončení příjmu žádostí: 17. 10. 2016
 • přiložené soubory:
  Text 33. výzvy (velikost: 325.24 kB)

60. výzva

 • stav: probíhá příjem žádostí
 • začátek příjmu žádostí: 15. 06. 2017
 • ukončení příjmu žádostí: 15. 09. 2017
 • přiložené soubory:
  Text 60. výzvy (velikost: 243.02 kB)
Zobrazit všechny výzvy