Dotace na rekonstrukci chlazení zimních stadionů

 NENÍ AKTUÁLNÍ, TATO VÝVA UŽ NEPROBÍHÁ. NECHAT ČLÁNEK NA WEBU? 

Státní fond životního prostředí vyhlásil v rámci 18. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 průběžnou výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci prioritní osy 3, specifický cíl 3.5 – Snižování environmentálních rizik.

Mezi podporované aktivity rovněž náleží:

  • Náhrada nebo rekonstrukce zařízení (stacionární technické nebo technologické jednotky, ve které je nebezpečná chemická látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována) s cílem zvýšení bezpečnosti provozu, snížení míry rizika nad rámec standardů a norem společenství.       

Typickým projektem v rámci této výzvy může být např.:

  • Rekonstrukce a modernizace stávajícího chladícího zařízení ve strojovně zimního stadionu, tak aby došlo ke snížení množství kapalného čpavku a zvýšení úrovně technologického zařízení, jak z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti, tak z hlediska celkové spotřeby energie.  

zimak_3

Významným přínosem realizace bude to, že dojde k podstatnému snížení množství nebezpečné látky, která je zdrojem nebezpečí pro okolní zástavbu, provozovatele a návštěvníky zimního stadionu, i k prodloužení životnosti technologie chlazení zimního stadionu.

 

Máte zájem o zajištění dotace? Kontaktujte nás!