Dotace pro obce 2016

Na jaké dotační tituly se mohou obce a města těšit během roku 2016?

 

Začátek roku pro přírodu a krajinu

Ze střednědobého harmonogramu OPŽP do roku 2018 vyplývá, že nejdříve budou vyhlášeny výzvy, týkající se Ochrany a péče o přírodu a krajinu, tedy prioritní osy 4. Výzev z této prioritní osy by se obce a města měli dočkat již v 1. kvartálu roku 2016. Společně s kontinuálně běžícími výzvami, tak mohou mohou obce a města chystat projekty zaměřené na Zajištění příznivého stavu předmětu ochrany národně významných chráněných území, Posílení biodiverzity, Posílení přirozených funkcí krajiny a Zlepšení kvality prostředí v sídlech.

 

 

Druhý kvartál ve znamení povodňové ochrany

Téměř 2 miliardy Kč budou uvolněny na projekty, týkající se Zajištění povodňové ochrany intravilánu a Podpoře preventivních protipovodňových opatření již ve 2. kvartále roku 2016. Další oblastí, do které se bude moci investovat je Dokončení inventarizace a odstranění ekologických zátěží.

 

Léto se bude týkat zejména odpadové problematiky

Další oblastí, která se obcím a městům otevře v roce 2016, bude odpadová problematika. Podporovány budou projekty zaměřené na Prevenci vzniku odpadů a Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů. Dále bude alokováno 5 miliard Kč pro Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie.

 

Závěr roku opět ve znamení vody

Kompletní Prioritní osa 1 čeká na obce a města ve 4. kvartálu. Na řadu přijdou projekty týkající se Snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod a Zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství, jinými slovy, obce a města začnou díky dotacím budovat vodovody a kanalizace. Další téměř 1,5 miliardy Kč budou uvolněny na projekty, týkající se Zajištění povodňové ochrany intravilánu a Podpoře preventivních protipovodňových opatření a pokračovat budou taktéž projekty na Dokončení inventarizace a odstranění ekologických zátěží.

 

Mimo výše uvedené budou dále probíhat i další kontinuální výzvy. Více se můžete dočíst v následujím odkazu:

 

 Máte zájem o zajištění dotace? Kontaktujte nás!