Protipovodňové projekty z OPŽP 2014-2020

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlašují další nové výzvy v rámci Operačním programu Životní prostředí 2014-2020 se zaměřením na protipovodňové projekty. 

O jaké dotace je možné zažádat? 

výzva č.  143. a 144.

Tyto výzvy cílí na podporu vodohospodářských projektů. K podporovaným projektům v této výzvě patří akce na zlepšení přirozených rozlivů, hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků. Dotace v této výzvě půjdou také na obnovení, výstavby a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužících k povodňové ochraně.

více info

výzva č. 145. a 147.

Výzvy se zaměřují na projekty analýz a studií odtokových poměrů, včetně návrhů možných protipovodňových opatření či zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní. Dotaci zde dále získají projekty na budování a rozšíření varovných, hlasných, výstražných systémů na lokální úrovni a digitální povodňové plány.

více info

 

Máte zájem o zajištění dotace? Kontaktujte nás!