2.2 - Snížení emisí stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitním množstvím znečišťujících látek

Typy podporovaných projektů

  • Náhrada nebo rekonstrukce spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí tuhých znečišťujících látek (TZL), NOX, SO2, NH3 a těkavých organických látek (VOC),
  • náhrada nebo rekonstrukce ostatních stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC,
  • náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů emitujících těkavé organické látky za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC,
  • pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u spalovacích stacionárních zdrojů,
  • pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u ostatních stacionárních zdrojů,
  • pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u stacionárních zdrojů emitujících těkavé organické látky,
  • pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat,
  • omezování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení),
  • rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií, včetně realizace nových soustav.

 

Máte zájem o zajištění dotace? Kontaktujte nás!