2.3 - Zlepšení systému sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a meteorologických aspektů

Typy podporovaných projektů

  • Výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší v celorepublikovém či regionálním měřítku (zejména monitorovací sítě, laboratoře, zabezpečení sběru vzorků a přenosu dat, technika pro primární zpracování dat, jejich archivaci a prezentaci),
  • pořízení a aktualizace systémů určených pro hodnocení kvality ovzduší a posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší (zejména tvorba, aktualizace a vývoj databází, softwaru pro zpracování dat, modelování a simulaci),
  • podpora obnovy a rozvoj systémů pro archivaci a zpracování údajů o znečišťování ovzduší (emisních dat) jak standardních znečišťujících látek, tak skleníkových plynů,
  • výstavba a obnova infrastruktury pro sledování meteorologických a klimatologických ukazatelů v celorepublikovém či regionálním měřítku (zejména měřicí sítě, laboratoř, přenos dat, technika pro primární zpracování dat, jejich archivaci a prezentaci),
  • pořízení a aktualizace systémů určených pro hodnocení meteorologických a klimatologických dat (zejména tvorba, aktualizace a vývoj databází, softwaru pro modelování a simulaci),
  • pořízení a obnova systémů sledování ozonové vrstvy Země a emisí a propadů skleníkových plynů,
  • tvorba a aktualizace systémů určených pro hodnocení naměřených dat týkajících se ozonové vrstvy Země a emisí a propadů skleníkových plynů (zejména tvorba a aktualizace databází, softwaru pro modelování a simulaci),
  • infrastruktura pro identifikaci zdrojů znečišťování (zejména monitorovací technika, laboratoře, zabezpečení sběru a zpracování vzorků a přenosu dat), správu a zpracování dat a pro vývoj a zdokonalování nástrojů pro modelování atmosféry.

 

Máte zájem o zajištění dotace? Kontaktujte nás!