4.4 - Zlepšení kvality prostředí v sídlech

Typy podporovaných projektů a aktivit

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

Podporovaná opatření

Zakládání / obnova funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch:

 • zakládání ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů), tj. liniové, skupinové i solitérní výsadby, zatravněné plochy včetně druhově bohatých trávníků, apod. a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
 • obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků veřejné zeleně (revitalizační zásahy, ošetření stromů, doplnění stávající výsadby),
 • realizace přírodě blízkých opatření ke zpomalení odtoku a retenci srážkové vody jako součást zakládání a obnovy ploch a prvků zeleně.

Obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod.) spočívající ve vytvoření vodních a mokřadních biotopů prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí.

 

Máte zájem o zajištění dotace? Kontaktujte nás!

Výzvy

115. výzva

 • stav: Probíhá příjem žádostí
 • začátek příjmu žádostí: 01. 08. 2018
 • ukončení příjmu žádostí: 31. 08. 2020
 • přiložené soubory:
  Text 115. výzvy (velikost: 250.83 kB)

141. výzva

 • stav: Probíhá příjem žádostí
 • začátek příjmu žádostí: 02. 03. 2020
 • ukončení příjmu žádostí: 02. 11. 2020
 • přiložené soubory:
  Text 141. výzvy (velikost: 342.74 kB)
Zobrazit všechny výzvy