Nová zelená úsporám

 

Dotace na zateplení pro rodinné domy

Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

 • dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy,
 • podporována dílčí i komplexní opatření.

Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

 • dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností.

Efektivní využití zdrojů energie

 • dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel) nebo napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE,
 • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem,
 • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů,
 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu.

Kdo může o podporu zažádat:
Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastnící nebo stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby. Podporu nelze poskytnout na výměnu kotlů na tuhá paliva ve vlastnictví fyzických osob provedenou po 15. 7. 2015 (včetně), které mají možnost získat podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, Prioritní osy 2, Specifického cíle 2.1 - Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek.

 

Dotace na zateplení pro bytové domy

Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

 • dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy,
 • na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety nebo mazut) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel),
 • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem,
 • na instalaci solárních termických systémů,
 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu,
 • opatření mohou být prováděna samostatně nebo v různých kombinacích.

 

 

Máte zájem o zajištění dotace? Kontaktujte nás!