Dotace na veřejné budovy a obnovu místních komunikací

Dlouho očekávaná výzva na veřejné budovy a obnovu místních komunikací

 

Obnova komunikací v malých obcích

Přichází jaro a s ním i dotační výzva na obnovu místních komunikací pro obce do 3000 obyvatel. Výzvu vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2023. Tato výzva navazuje na úspěšnou výzvu v roku 2019, kdy bylo podpořeno 294 projektů z celé republiky. Letos jsou připraveny skoro dvě miliardy korun, tyto peníze budou rozděleny mezi projekty, které se přihlásí. Dotace může pokrýt až 50% uznatelných nákladů a její výše se bude pohybovat od 500 000 Kč do 10 miliónů korun. Lze tedy financovat i poměrně velké projekty.

Letošní výzva probíhá od 2. května do 5. června. Výsledky budou známy pravděpodobně v září letošního roku, a poté budou mít žadatelé zhruba rok na to, aby projekt zrealizovali a ukončili financování.

Uznatelné náklady jsou tyto:

a)      všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;

b)      místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů;

c)       dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace:
- obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace),
- obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.

Naopak neuznatelné jsou tyto náklady:

a)      vybudování nové místní komunikace,

b)      obnova místní komunikace poškozené živelní pohromou,

c)       obnova místní komunikace poškozené v důsledku odstraňování škody po živelní pohromě,

d)      obnova místní komunikace poškozené v důsledku těžby kalamitního kůrovcového dříví,

e)      vybudování nebo obnova účelových komunikací,

f)       vybudování nebo obnova chodníků, včetně obrubníků,

g)      vybudování nebo obnova veřejného osvětlení,

h)      svislé dopravní značení, veřejné osvětlené, reklamní zařízení a reklamní poutače,

i)        inženýrské sítě, energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení, včetně sloupů těchto vedení,

j)        parkové, sadové a zahradní úpravy, úprava veřejného prostranství

 

Máte zájem o dotaci, kontaktujte nás!

 Přestavba a rekonstrukce obecních budov - kulturní domy, obecní úřady, knihovny, školy a školky

Obnovou komunikací však tato výzva nekončí. V rámci této výzvy bude podpořena i rekonstrukce a přestavba veřejných budov. Jedná se o budovy, jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. V rámci této výzvy je možné stavět a rekonstruovat i školy a školky, nebo měnit využití budovy – třeba přestěhovat knihovnu nebo obecní úřad. Naopak nebudou podporovány akce, jejichž primárním cílem jsou energetické úspory a akce zaměřené na obnovu budov hasičských zbrojnic, zázemí technických služeb, budovy/objekty sakrálních staveb, informačních center, obřadních či výstavních síní, budov sloužících pro volnočasové aktivity dětí a mládeže (domy dětí a mládeže, základní umělecké školy, klubovny apod.), pro zázemí sportovišť a dalších výše neuvedených.

Uznatelné náklady:

a)      Přestavba, přístavba,

b)      rekonstrukce střechy (střešní konstrukce, krytina atp.), a to bez prvků vedoucích k energetickým úsporám,

c)       vnitřní rekonstrukce nebo vnitřní modernizace veřejné budovy, včetně případného zateplení obvodových stěn, zateplení střechy, výměny oken (včetně střešních oken) a dveří, rekonstrukce střechy/střešního pláště včetně zateplení, rekonstrukce fasády (tzv. obálka budovy) nebo výměny kotle včetně otopné soustavy – tyto náklady nesmí přesáhnout 40% hodnoty projektu.

 

Neuznatelné náklady:

a)      nákup, výkup nemovitosti,

b)      nová výstavba,

c)       obnova, rekonstrukce, modernizace budovy po živelní pohromě,

d)      odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov, odstraňování bariér uvnitř budov, pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů,

e)      nákup a pořízení hardware, software, zabezpečovacích systémů atp.,

f)       nábytek, vybavení a zařizovací předměty (dávkovač mýdla, vysoušeč rukou atp.),

g)      parkové, sadové a zahradní úpravy, úprava veřejného prostranství,

h)      přístupové cesty (chodníky, komunikace) a parkoviště,

i)        související s obnovou prostor určených k bydlení nebo ubytování.

 Máte zájem o dotaci, kontaktujte nás!