Jak správně třídit odpad?

Tříděním odpadu se rozumí sběr jednotlivých druhů odpadu odděleně od ostatních, aby mohly být recyklovány a následně znovu využity. Třídění odpadu je považováno za společenskou odpovědnost a je projevem šetrného chování k životnímu prostředí. 

Nejsnadnější způsob, jak začít třídit odpad, začíná už v našich domácnostech. Průměrná česká domácnost produkuje nejčastěji papír a plasty. Na jednoho obyvatele připadlo v roce 2014 celkem 506 kg vyprodukovaného komunálního odpadu.

Mohlo by se zdát, že třídění odpadu je naše svobodná vůle. Opak je ale pravdou.  Povinnost třídit odpad ukládá jednotlivcům i obcím zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Systém sběru třídění odpadu může být v každé obci odlišný. Proto je důležité pozorně sledovat symboly na jednotlivých kontejnerech nebo se informovat na obecním úřadu.

 

Proč třídit odpad?

-          předejde se zvyšování poplatků za svoz odpadu (poplatek se stanovuje podle nákladů na netříděný odpad)

-          recyklací se získají nové zdroje surovin

-          významně se tak ušetří energie a přírodní zdroje

-          zamezí se rychlému nárůstu počtu skládek

-          povinnost třídit odpad ukládá zákon o odpadech

Jak správně třídit odpad?

V praxi se setkáváme nejčastěji s kontejnery na směsný odpad, papír, plasty, sklo a nápojové kartony. Časté jsou také sběrné boxy na elektroniku a baterie a kontejnery na textil a výrobky z hliníku. Mezi další odpad, který je nutné třídit, patří kov, který je hodnotnou surovinou pro další výrobu, proto je vykupován ve sběrných dvorech. Do sběrných dvorů patří dále plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, domácí spotřebiče (ledničky, pračky, chladničky) a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů.

  

 

Systém nakládání s bioodpady je podporován Ministerstvem životního prostředí v rámci čerpání dotací z Evropské unie, konkrétně z operačního programu Životní prostředí. V programovém období 2021-2027 je možné žádat o dotace na nakládání s odpady. Z této prioritní osy je možné financovat pořízení kompostérů a biopopelnic, kompostáren a sběrných dvorů, systémů pro sběr, svoz a separaci tříděného odpadu či svozové a manipulační techniky apod. Typ podporovaných aktivit je vždy upřesněn v aktuální výzvě.

 

Zdroje: www.trideniodpadu.cz , www.ekokom.cz