1.3 - Zajištění povodňové ochrany intravilánu

Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů

Typy podporovaných projektů

 • realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní),
 • zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění,
 • zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků; na některých místech s tvorbou mokřin a tůní,
 • umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch, (v intravilánu tzv. povodňové parky, v extravilánu do volné krajiny).

Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků

Typy podporovaných projektů

Úplný výčet typů projektů není možné s ohledem na množství technických řešení a různorodost řešených lokalit vytvořit; mezi podporované typy projektů patří například:

 • plošná povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (průleh, nádrž),
 • podzemní vsakovací a retenční prostory vyplněné štěrkem nebo prefabrikáty,
 • vsakovací šachty,
 • podzemní retenční nádrže s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace.

Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně

Typy podporovaných projektů

 • výstavba suchých nádrží (poldrů),
 • vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží.

Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“

Typy podporovaných projektů

 • stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost, které jsou evidovány a kategorizovány v „Registru svahových nestabilit“.

 

Máte zájem o zajištění dotace? Kontaktujte nás!

Výzvy

3. výzva

 • stav: Příjem žádostí ukončen
 • začátek příjmu žádostí: 14. 08. 2015
 • ukončení příjmu žádostí: 13. 11. 2015
 • přiložené soubory:
  text 3. výzvy (velikost: 638.67 kB)

34. výzva

 • stav: Příjem žádostí ukončen
 • začátek příjmu žádostí: 01. 03. 2016
 • ukončení příjmu žádostí: 31. 05. 2016
 • přiložené soubory:
  text 34. výzvy (velikost: 232.42 kB)

45. výzva

 • stav: Příjem žádostí ukončen
 • začátek příjmu žádostí: 01. 11. 2016
 • ukončení příjmu žádostí: 05. 01. 2017
 • přiložené soubory:
  Text 45. výzvy (velikost: 278.23 kB)

82. výzva

 • stav: probíhá příjem žádostí
 • začátek příjmu žádostí: 16. 01. 2017
 • ukončení příjmu žádostí: 02. 01. 2019
 • přiložené soubory:
  Text 82. výzvy (velikost: 298.38 kB)

62. výzva

 • stav: probíhá příjem žádostí
 • začátek příjmu žádostí: 15. 06. 2017
 • ukončení příjmu žádostí: 31. 08. 2017
 • přiložené soubory:
  Text 62. výzvy (velikost: 187.78 kB)
Zobrazit všechny výzvy