4.1 - Zajištění příznivého stavu předmětu ochrany národně významných chráněných území

Typy podporovaných projektů a aktivit

 • Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 a o cílové organismy.

Podporovaná opatření

I. Implementace soustavy Natura 2000

Dokončení vyhlašování EVL v rozsahu oblasti podpory 6.1 OPŽP 2007-2013 a zajištění sledování stavu dle požadavků směrnice 92/43/EHS:

 • sběr informací a podkladů pro návrh a zajištění vyhlašení a péče,
 • příprava plánů nebo zásad péče nebo souhrnu doporučených opatření pro vyhlašované ZCHÚ,
 • příprava podkladů k vyhlašování, zajištění vyhlašovacího procesu, geodetické zaměřování hranic,
 • vyznačení lokalit v terénu,
 • sledování stavu dle požadavků Směrnice 92/43/EHS.

II. Plánování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (dále jen území národního významu)

 • sběr aktuálních podkladů a informací nezbytných ke kvalitnímu a efektivnímu plánování péče o území národního významu, a to včetně monitoringu a mapování stavu přírodních fenoménů a vlivů na ně působících, hodnocení efektivity prováděných opatření, přípravy prováděcích studií, metodických a koncepčních dokumentů, tvorby informačních a technických nástrojů sloužících k ochraně a péči o území národního významu,
 • příprava podkladů k vyhlašování, zajištění vyhlašovacího procesu, geodetické zaměřování hranic,
 • vyznačení lokalit v terénu,
 • příprava plánů nebo zásad péče o zvláště chráněná území a souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality a ptačí oblasti,
 • osvěta, informování veřejnosti a dotčených subjektů.

III. Zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (dále jen území národního významu)

Zajištění péče o území národního významu vycházející z plánovací dokumentace, tj. plánů péče, souhrnů doporučených opatření, záchranných programů, event. dalších relevantních dokumentů (jsou-li tyto pro dané území již k dispozici), zejména pak:

 • péče o bezlesí, cílené na zachování či zlepšení jeho kvality a rozlohy,
 • péče o lesní společenstva, směřovaná k zachování nebo zlepšení jejich struktury, druhového složení,
 • péče o vodní útvary a mokřadní biotopy nacházející se v územích národního významu,
 • péče o dřeviny mimo les,
 • speciální péče zaměřená na podporu biodiverzity v chráněných územích, podporu cílových stanovišť a druhů,
 • likvidace invazních a expanzivních druhů,
 • zajištění péče o útvary neživé přírody včetně jeskyní,
 • opatření k usměrňování návštěvníků z důvodu eliminace negativního dopadu na předmět ochrany způsobovaného návštěvníky (dřevěné/povalové chodníky, úprava povrchů cest, lávky, zábradlí, schody, žebříky atd.) včetně budování či obnovy prvků pro interpretaci chráněných území (informační panely, naučné stezky, návštěvnická střediska apod.),
 • ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu území národního významu.

 

Máte zájem o zajištění dotace? Kontaktujte nás!

Výzvy

9. výzva

 • stav: Příjem žádostí ukončen
 • začátek příjmu žádostí: 14. 08. 2015
 • ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2016
 • přiložené soubory:
  text 9. výzvy (velikost: 668.59 kB)

10. výzva

 • stav: Příjem žádostí ukončen
 • začátek příjmu žádostí: 14. 08. 2015
 • ukončení příjmu žádostí: 14. 10. 2015
 • přiložené soubory:
  text 10. výzvy (velikost: 87.33 kB)

27. výzva

 • stav: Příjem žádostí ukončen
 • začátek příjmu žádostí: 30. 03. 2016
 • ukončení příjmu žádostí: 31. 05. 2016
 • přiložené soubory:
  text 27. výzvy (velikost: 462.39 kB)

31. výzva

 • stav: Probíhá příjem žádostí
 • začátek příjmu žádostí: 30. 05. 2016
 • ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2017
 • přiložené soubory:
  text 31. výzvy (velikost: 360.33 kB)

48. výzva

 • stav: Příjem žádostí ukončen
 • začátek příjmu žádostí: 30. 09. 2016
 • ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2016
 • přiložené soubory:
  Text 48. výzvy (velikost: 384.49 kB)

78. výzva

 • stav: probíhá příjem žádostí
 • začátek příjmu žádostí: 09. 01. 2017
 • ukončení příjmu žádostí: 02. 01. 2019
 • přiložené soubory:
  Text 78. výzvy (velikost: 173.74 kB)

53. výzva

 • stav: probíhá příjem žádostí
 • začátek příjmu žádostí: 01. 02. 2017
 • ukončení příjmu žádostí: 31. 03. 2017
 • přiložené soubory:
  Text 53. výzvy (velikost: 665.51 kB)

57. výzva

 • stav: probíhá příjem žádostí
 • začátek příjmu žádostí: 15. 06. 2017
 • ukončení příjmu žádostí: 15. 09. 2017
 • přiložené soubory:
  Text 57. výzvy (velikost: 482.51 kB)
Zobrazit všechny výzvy