4.2 - Posílení biodiverzity

Typy podporovaných projektů a aktivit

 • Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů
 • Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba.

Opatření v rámci aktivit 4.2.1. a 4.2.2. mají ve většině případů z hlediska realizace obdobný charakter (liší se zacílením opatření) a typy podporovaných opatření jsou proto uvedeny společně

Podporovaná opatření

 • speciální péče o vzácné biotopy jako jsou například rašeliniště, písčiny a stepní biotopy, cílená na zlepšení jejich kvality a druhového složení (včetně omezování invazních a expanzivních druhů),
 • péče o lesní společenstva cílená na zachování nebo zlepšení jejich struktury, druhového složení,
 • speciální péče cílená na podporu vzácných druhů a jejich biotopů, obnovu a tvorbu cenných stanovišť,
 • opatření na podporu druhů v urbanizovaném aj. antropogenně ovlivněném prostředí, včetně opatření k omezení ohrožujících faktorů,
 • likvidace invazních a expanzních druhů ohrožující populace vzácných druhů a stav cenných stanovišť,
 • ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu populací vzácných druhů a stavu cenných stanovišť,
 • jako součást realizace opatření také sběr informací, hodnocení rizik, hodnocení efektivity opatření, tvorba informačních a technických nástrojů k ochraně druhů a stanovišť, osvěta,
 • interpretace PP a PR v podobě jednoduchých zařízení instalovaných v terénu např. naučné tabule, naučné stezky vč. potřebného zpřístupnění (např. povalové chodníky).

Opatření péče ex-situ a obdobné specializované aktivity zasahující významně jedince zvláště chráněných druhů jsou podporována pouze, pokud vyplývají ze záchranných programů nebo programů péče, případně byla jejich potřebnost potvrzena odbornou analýzou a jsou připravována v dohodě s orgánem ochrany přírody

Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů).

Podporovaná opatření

 • mapování a monitoring (včetně kontroly úspěšnosti na ošetřených plochách) a příprava metodik a koncepčních dokumentů pro omezování invazních druhů,
 • eradikace popř. regulace invazních druhů (sečení, výřez, odchyt či odlov, aplikace biocidů apod., bezpečná likvidace biomasy aj.),
 • obnova stanovišť po eradikaci (osev, výsadba dřevin) – pouze v odůvodněných případech, kdy je obnova nezbytná pro zamezení znovu uchycení invazních druhů,
 • jako součást realizace opatření také osvěta, informování veřejnosti a dotčených subjektů,

Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům podporovaným v rámci akvakultury prostřednictvím OP Rybářství).

Podporovaná opatření

 • realizace opatření na zajištění prevence a zmírnění škod způsobených zvláště chráněnými druhy na zemědělských a lesnických kulturách, hospodářských zvířatech, stavbách, vodních dílech apod.,
 • jako součást realizace opatření také informování veřejnosti a komunikace s dotčenými subjekty.

 

Máte zájem o zajištění dotace? Kontaktujte nás!

 

Výzvy

11. výzva

 • stav: Příjem žádostí ukončen
 • začátek příjmu žádostí: 14. 08. 2015
 • ukončení příjmu žádostí: 14. 10. 2015
 • přiložené soubory:
  text 11. výzvy (velikost: 84.11 kB)

28. výzva

 • stav: Příjem žádostí ukončen
 • začátek příjmu žádostí: 30. 03. 2016
 • ukončení příjmu žádostí: 31. 05. 2016
 • přiložené soubory:
  text 28. výzvy (velikost: 405.96 kB)

49. výzva

 • stav: Příjem žádostí ukončen
 • začátek příjmu žádostí: 30. 09. 2016
 • ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2016
 • přiložené soubory:
  Text 49. výzvy (velikost: 309.74 kB)

54. výzva

 • stav: probíhá příjem žádostí
 • začátek příjmu žádostí: 01. 02. 2017
 • ukončení příjmu žádostí: 31. 03. 2017
 • přiložené soubory:
  Text 54. výzvy (velikost: 564.87 kB)

87. výzva

 • stav: probíhá příjem žádostí
 • začátek příjmu žádostí: 02. 01. 2017
 • ukončení příjmu žádostí: 02. 01. 2020
 • přiložené soubory:
  Text 87. výzvy (velikost: 309.11 kB)

58. výzva

 • stav: probíhá příjem žádostí
 • začátek příjmu žádostí: 15. 06. 2017
 • ukončení příjmu žádostí: 15. 09. 2017
 • přiložené soubory:
  Text 58. výzvy (velikost: 438.64 kB)
Zobrazit všechny výzvy