Dotace na bezdrátový rozhlas

 

Ohrožují vaši obec povodně?

Potřebujete nový rozhlas?

I v rámci nového programového období 2014 – 2020 bude možno předkládat žádosti na varovné informační systémy (bezdrátové rozhlasy) a digitální plány.

rozhlasy_1

S pomocí dotace je možné realizovat následující:

Digitální vysílací zařízení, které umožňuje hlášení v obci prostřednictvím bezdrátových hlásičů. Vysílací pracoviště bude doplněno o modul k napojení na Jednotný systém varování a vyrozumění a telefonní prostup, pomocí kterého je možné rozhlas ovládat i přes mobilní telefon.

Bezdrátové hlásiče a reproduktory, jedná se o venkovní přijímače, které jsou schopné provozu i při výpadku napětí ze sítě po dobu min. 72 hodin.

Informační box pro přehrávání hlášení ze záznamu, přijímač je určen pro instalaci na veřejně přístupných místech. Přehrávají hlášení jak v přímém přenosu, tak ze záznamu. Přijímač je vybaven pamětí, která uchovává hlášení. To znamená, že kterýkoliv občan si může pomocí stisknutí tlačítek přehrát buď poslední, nebo všechna hlášení automaticky uložená v paměti.

Hladinoměry, inteligentní ultrazvukové sondy, které jsou založeny na principu měření časové prodlevy mezi vyslaným a přijatým ultrazvukovým impulsem. Sondy jsou vhodné pro měření výšky hladiny okamžitého průtoku na otevřených měrných profilech a vodních tocích nebo pro měření výšky hladiny na otevřených vodních plochách.

Srážkoměry, slouží k měření dešťových srážek a výpočet klouzavých součtů srážek za zvolený časový úsek. Současně umožňuje rozesílání varovných SMS při překročení nadefinovaných mezních hodnot.

Digitální povodňový plán, zpracovaný v souladu s Metodikou MŽP pro tvorbu digitálních povodňových plánů, včetně napojení na digitální plán ČR a Povodňový informační systém POVIS, současně splňující náležitosti určené odvětvovou normou TNV 752931.

 

 

Máte zájem o zajištění dotace? Kontaktujte nás!