Bezdrátový rozhlas jednoduše i do Vaší obce pomocí dotace

 

Ohrožují vaši obec povodně?

Potřebujete nový rozhlas?

I v rámci nového programového období 2014 – 2020 bude možno předkládat žádosti na varovné informační systémy a digitální plány. Pokud se potýkáte s povodněmi i ve vaší obci, či vám chybí rozhlas, dotace vám v tomto ohledu zajisté pomůže. S pomocí dotace je možné realizovat digitální vysílací zařízení, rozhlas pro vaši obec a především vypracování digitálního povodňového plánu. V rámci dotace je také možné získat bezdrátové hlásiče, hladinoměry a srážkoměry. 

 

K čemu jednotlivé zařízení slouži? 

Digitální vysílací zařízení umožňuje hlášení v obci prostřednictvím bezdrátových hlásičů. Vysílací pracoviště bude doplněno o modul k napojení na Jednotný systém varování. Rozhlas je možné ovládat i přes mobilní telefon. Velkou výhodou digitálního vysílacího zařízení je možnost využití  hlásičou k obecným sdělením obce. 

Bezdrátové hlásiče a reproduktory, jedná se o venkovní přijímače, které jsou schopné provozu i při výpadku napětí ze sítě po dobu min. 72 hodin. Při nehodě se tak předchází nemožnosti využívat rozhlas a občané budou instruováni, jak se chovat při nastávající situaci. 

 

Informační box pro přehrávání hlášení ze záznamu, přijímač je určen pro instalaci na veřejně přístupných místech. Přehrávají hlášení jak v přímém přenosu, tak ze záznamu. Přijímač je vybaven pamětí, která uchovává hlášení. To znamená, že kterýkoliv občan si může pomocí stisknutí tlačítek přehrát buď poslední, nebo všechna hlášení automaticky uložená v paměti.

Hladinoměry, inteligentní ultrazvukové sondy, které jsou založeny na principu měření časové prodlevy mezi vyslaným a přijatým ultrazvukovým impulsem. Sondy jsou vhodné pro měření výšky hladiny okamžitého průtoku na otevřených měrných profilech a vodních tocích nebo pro měření výšky hladiny na otevřených vodních plochách.

 

Srážkoměry, slouží k měření dešťových srážek a výpočet klouzavých součtů srážek za zvolený časový úsek. Současně umožňuje rozesílání varovných SMS při překročení nadefinovaných mezních hodnot.

 

Digitální povodňový plán, zpracovaný v souladu s Metodikou MŽP pro tvorbu digitálních povodňových plánů, včetně napojení na digitální plán ČR a Povodňový informační systém POVIS, současně splňující náležitosti určené odvětvovou normou TNV 752931.

 

 

Máte zájem o zajištění dotace? Kontaktujte nás!