Podporované oblasti

Specifický cíl 2

Energie

Podpora energie z obnovitelných zdrojů v souladu se směrnicí (EU) 2018/2001, včetně kritérií udržitelnosti stanovených v uvedené směrnici


Specifický cíl 4

Voda


Specifický cíl 5

Odpady

Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje